Statut

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

1. Organizacja nosi nazwę: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Nowe Pokolenie.

2. Organizacja jest zarejestrowanym stowarzyszeniem, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Nowe Pokolenie oraz nazwy angielskiej New Generation.

4. Siedziba Stowarzyszenia i jego władz krajowych znajduje się w Bytomiu.

 

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych służących realizacji celów Stowarzyszenia na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji

o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

§ 3

Stowarzyszenie ma prawo używać znaku, pieczęci i godła zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami.

 

§ 4

Stowarzyszenie może współpracować z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami, w tym przedsiębiorcami, w sprawach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 5

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1) Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży zgłaszającym się w trudnych dla nich sprawach.

2) Opieka i wychowanie dzieci z rodzin patologicznych, wielodzietnych, niepełnych,

a w razie potrzeby udzielanie pomocy dzieciom zaniedbanym wychowawczo.

3) Prowadzenie działalności edukacyjnej, prozdrowotnej, charytatywnej, turystycznej, krajoznawczej i kulturalnej, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.

4) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

2. Realizując swoje cele Stowarzyszenie współdziała z władzami centralnymi

i terenowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, szkołami i innymi placówkami wychowawczymi, jednostkami działającymi w zakresie kultury, turystyki, krajoznawstwa, służby zdrowia, pomocy społecznej, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, a także z kościołami i związkami wyznaniowymi, mając na uwadze dobro

i interes dziecka.

3. Przy realizacji celów Stowarzyszenie przestrzega chrześcijańskich zasad wynikających z Pisma Świętego.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1) Prowadzenie świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych i klubów wideo. 

2) Zakładanie zespołów muzycznych, tanecznych, teatralnych itp.

3) Animowanie i promowanie twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

4) Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą, także w placówkach wychowawczo – oświatowych.

5) Organizowanie kółek zainteresowań.

6) Organizowanie pomocy w nauce.

7) Opracowywanie i realizacja programów dotyczących przeciwdziałania przemocy, nadużyciom seksualnym, alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

8) Udzielanie pomocy materialnej dzieciom i ich rodzinom.

9) Propagowanie zasad higieny osobistej oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci

i młodzieży.

10) Organizowanie dożywiania dzieci, młodzieży i ich rodzin.

11) Organizowanie nauki języków obcych.

12) Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

13) Prowadzenie edukacji młodzieży i rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień.

14) Organizowanie wyjść, wyjazdów, wycieczek, obozów, kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży. 

15) Organizowanie spotkań oraz wymian międzynarodowych dzieci i młodzieży.

16) Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

17) Tworzenie i wspieranie różnych form pomocy wzajemnej.

18) Prowadzenie poradnictwa dla dzieci i młodzieży mającego na celu pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

19) Zorganizowanie i prowadzenie telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

20) Przeprowadzanie zbiórek pieniędzy, odzieży, produktów spożywczych, artykułów szkolnych na rzecz potrzebujących dzieci, młodzieży i ich rodzin.

21) Organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, kursów, dyskusji,

seminariów i przemówień.

22) Prowadzenie działalności wydawniczej, opracowań własnych oraz tłumaczonych w zakresie objętym działalnością, a w szczególności wydawanie zeszytów metodycznych dla nauczycieli, czasopism dla dzieci i młodzieży, a także nagrań audio i wideo.

23) Zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli oraz szkół zainteresowań.

24) Prowadzenie restauracji i innych placówek gastronomicznych.

25) Organizowanie dziennej opieki nad dziećmi.

26) Organizowanie imprez okolicznościowych.

27) Organizowanie imprez sportowych, turniejów i zawodów.

§ 7

Stowarzyszenie organizuje okresowe spotkania członków zainteresowanych omówieniem problematyki wiążącej się z realizacją celów statutowych.

 

§ 8

1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków wspierających;

3) członków honorowych.

 

§ 10

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy

i cudzoziemscy, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.

 

§ 11

1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Oddziału w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, a jeżeli

w danym województwie Oddział nie funkcjonuje – Zarząd Krajowy.

2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

§ 12

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;

2) prawo uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię;

2) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;

3) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

4) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami, nie naruszać solidarności organizacyjnej;

5) regularnie płacić składki członkowskie.

3. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie,

z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu.

4. Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 3 członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.

 

§ 13

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Oddziału,

a w przypadku rejestracji przez Zarząd Krajowy – Zarząd Krajowy, w następujących przypadkach:

1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie;

2) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia,

z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy;

3) śmierci członka;

4) nie wypełniania obowiązków wynikających z § 12 ust. 2 Statutu.

3. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Oddziału lub Zarząd Krajowy w następujących przypadkach:

1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem;

2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

4. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie

w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd Krajowy za pomoc w realizacji jego celów.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 

§ 15

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

 

§ 16

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach

i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a jako głos doradczy także w Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia oraz w Walnym Zebraniu Członków właściwego Oddziału Stowarzyszenia.

 

§ 17

1. Małoletni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego

z tym, że w składzie Zarządu większość stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Małoletni do 16 roku życia, mogą za zgodą opiekunów prawnych należeć do Stowarzyszenia zgodnie z zasadami określonymi w jego statucie, bez prawa udziału

w głosowaniu w Walnych Zebraniach Członków i bez prawa do czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

A. Postanowienia ogólne

 

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są władze krajowe i władze oddziałów.

2. Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia;

2) Zarząd Krajowy;

3) Krajowa Komisja Rewizyjna.

3. Władze Oddziałów są określone w postanowieniach § 36 Statutu.

 

§ 19

Wyboru delegatów na Walne Zebranie oraz wyboru i powoływania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

 

§ 20

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą zostać podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

 

B. Walne Zebranie

 

§ 21

Walne Zebranie odbywa się z udziałem członków, jeżeli liczba członków Stowarzyszenia nie przekracza 100 osób. W razie przekroczenia tej liczby Walne Zebranie odbywa się

z udziałem delegatów.

 

§ 22

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania są:

1) zwyczajne;

2) nadzwyczajne.

3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

1) wysłuchiwanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Krajowego z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji;

2) wysłuchiwanie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia zwłaszcza finansowej;

3) udzielanie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;

4) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;

5) wybór Zarządu Krajowego;

6) wybór Krajowej Komisji Rewizyjnej;

7) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;

8) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;

9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

4. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w ust. 3 ustala organ lub osoby uprawnione do zwołania takiego zebrania.

5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres do odbycia kolejnego zwyczajnego Walnego Zebrania. Jednak nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed tym terminem i ewentualnie powołać w to miejsce nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania.

 

§ 23

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na 5 lat na podstawie uchwały Zarządu Krajowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Krajowy na podstawie:

1) własnego wniosku;

2) wniosku Komisji Rewizyjnej;

3) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków lub delegatów na ostatnie Walne Zebranie.

3. Zarząd Krajowy zawiadamia członków lub delegatów o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 14 dni przed  jego planowanym terminem.

 

§ 24

1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:

1) członkowie Stowarzyszenia (delegaci oddziałów);

2) członkowie władz krajowych;

3) członkowie wspierający i honorowi.

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2 mają na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo wyborcze, a w pkt. 3 – głos doradczy.

 

§ 25

Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – wybiera Przewodniczącego (Przewodniczących lub Prezydium).

 

C. Zarząd Krajowy

 

§ 26

1. Zarząd Krajowy składa się z 3-5 członków, w tym: prezesa, wiceprezesa

i sekretarza-skarbnika.

2. Prezes Zarządu kieruje jego pracami.

3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 27

1. Zarząd Krajowy kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy

w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu, pełni Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.

3. Zarząd Krajowy może udzielać osobom kierującym pracą Biura Zarządu oraz oddziałów Stowarzyszenia stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia

w granicach zwykłego zarządu.

 

§ 28

1. Do zakresu działania Zarządu Krajowego należy w szczególności:

1) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania;

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;

3) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa;

4) kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia.

2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między członków Stowarzyszenia.

 

§ 29

1. Zarząd do wykonywania swoich zadań może powołać Biuro Zarządu.

2. Biurem Zarządu kieruje dyrektor i jego zastępca. Dyrektor Biura i jego zastępca mogą być zatrudnieni przez Zarząd.

3. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim Prezes Stowarzyszenia, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia Prezesa stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim inny członek Zarządu upoważniony przez Walne Zebranie.

4. Zarząd może upoważnić dyrektora Biura do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Biurze pracowników z tym, że zatrudnianie

i zwalnianie pracowników na stanowiskach kierowniczych wymaga zgody Zarządu.

 

§ 30

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

D. Krajowa Komisja Rewizyjna

 

§ 31

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego

i wiceprzewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnych:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu;

2) muszą wykazać, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

z winy umyślnej ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924

i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391

i Nr 60, poz. 535).

4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.

 

§ 32

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej

i finansowej;

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu;

3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;

5) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;

6) nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

2. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

§ 33

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 

§ 34

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i – w razie potrzeby – inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia oraz Zarządu Oddziału.

 

 

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

 

§ 35

1. Oddziały są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia tworzonymi przez Zarząd Krajowy na wniosek 10 członków założycieli.

2. Oddziały Stowarzyszenia działają na obszarze jednego lub więcej województw określonych w uchwale Zarządu Krajowego.

3. Oddziały podlegają władzom krajowym Stowarzyszenia i prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 

§ 36

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału;

2) Zarząd Oddziału;

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. W sprawach nieuregulowanych odrębnie do władz Oddziału Stowarzyszenia stosuje się odpowiednie postanowienia Statutu dotyczące władz krajowych.

 

§ 37

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia

i jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Oddziału.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej

i udzielanie absolutorium z działalności Zarządowi Oddziału;

2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi;

3) uchwalanie programu działalności Oddziału na terenie działania Stowarzyszenia

z uwzględnieniem możliwości finansowych Oddziału;

4) wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia;

5) uchwalenie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów zgłaszanych w czasie zebrania.

3. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed jego planowanym terminem.

4. Do władz Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 22 ust. 5 Statutu.

 

§ 38

1. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:

1) członkowie Stowarzyszenia zrzeszeni w danym Oddziale – z czynnym i biernym prawem wyborczym;

2) członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenia z terenu działania Oddziału – z głosem doradczym bez prawa wyborczego;

3) delegaci władz krajowych.

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa regulamin uchwalany przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia.

3. Na wniosek Zarządu Krajowego lub 20% członków Stowarzyszenia z terenu działania Oddziału, Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału

w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

 

§ 39

(w razie funkcjonowania Walnego Zebrania Delegatów)

1. Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia co najmniej na sześć tygodni przed terminem Zjazdu w liczbie jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków.

2. Delegaci są wyrazicielami opinii ogółu członków Stowarzyszenia zrzeszonych w danym Oddziale.

3. Mandat delegata wygasa wraz z wyborem nowych delegatów na następny Zjazd.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału odbywa się w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

 

§ 40

1. Organem kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd składający się z 3-5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza-skarbnika.

2. Do Zarządu Oddziału należy wykonywanie wiążących Oddział uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. W szczególności Zarząd Oddziału:

1) realizuje zadania określone przez Walne Zebranie Członków Oddziału;

2) kieruje bieżącą działalnością;

3) zwołuje i organizuje zebrania członków Oddziału;

4) opracowuje i realizuje roczne plany pracy i plany finansowe Oddziału;

5) gospodaruje majątkiem Stowarzyszenia pozostawionym do dyspozycji Oddziału przez Zarząd Krajowy.

4. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały dotyczące przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i ustania członkostwa.

 

§ 41

1. Zarząd Oddziału składa roczne sprawozdania z działalności Oddziału oraz plan pracy

i plan finansowy na rok następny Zarządowi Krajowemu Stowarzyszenia w terminach ustalonych przez Biuro Zarządu.

2. Zarząd Oddziału jest uprawniony do składania oświadczeń woli dotyczących praw

i obowiązków majątkowych w imieniu Stowarzyszenia na podstawie stałego pełnomocnictwa ogólnego udzielanego jego członkom przez Zarząd Krajowy do działania w granicach zwykłego zarządu sprawami Oddziału.

3. Sprawy wykraczające poza zakres działania Zarządu Oddziału oraz sprawy

o szczególnym znaczeniu dla Stowarzyszenia Zarząd Oddziału wnosi pod obrady Zarządu Krajowego.

 

§ 42

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 43

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z przewodniczącego i 1-3 członków.

2. Do członków Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio wymagania określone w § 31 ust. 3 i 4 niniejszego Statutu.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy, w szczególności:

1) przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli działalności merytorycznej

i finansowej Oddziału;

2) przedstawianie Zarządowi Oddziału protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

3) przeprowadzania okresowej kontroli opłacania składek członkowskich przez członków z terenu Oddziału;

4) składania Walnemu Zebraniu Członków Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności;

5) występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału;

6) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału i zgłaszanie wniosków

o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

4. Postanowienia § 31 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

 

§ 44

1. W oddziałach o szerszym zakresie działalności i znacznej liczbie członków Zarząd Krajowy może wyrazić zgodę na utworzenia Biura Oddziału i określić limit zatrudnienia.

2. Biurem Oddziału kieruje dyrektor Biura powoływany i odwoływany przez Zarząd Oddziału za zgodą Zarządu Krajowego. Dyrektor Biura pełni funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Biurze. Do Dyrektora Biura stosuje się odpowiednio postanowienia § 27 ust. 3.

3. W oddziałach, w których nie powołano Biura, czynności techniczne wykonuje sekretarz.

4. Zarząd Oddziału może ustalić regulamin funkcjonowania Biura i sekretariatu Oddziału.

 

§ 45

1. Oddział może być zlikwidowany w następujących przypadkach:

1) spadku liczby członków poniżej 10;

2) wniosku Walnego Zebrania Członków Oddziału w formie uchwały powziętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków;

3) braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia Oddziału.

2. Decyzję o likwidacji Oddziału podejmuje w formie uchwały Zarząd Krajowy.

W wypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 3 uchwała jest podejmowana po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej.

 

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

 

§ 46

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1) składek członkowskich;

2) wpłaty z działalności statutowej;

3) dotacji, darowizn, spadków i zapisów;

4) dochodów z własnej działalności gospodarczej;

5) dochodów z odpłatnej działalności statutowej;

6) dochodów z majątku Stowarzyszenia;

7) ofiarności publicznej.

3. Wszelkie dochody Stowarzyszenia przeznaczane są na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 47

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 48

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową

w stosunku do działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach; nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym; nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest wyłącznie do realizacji działalności pożytku publicznego.

 

§ 49

1. Stowarzyszenie prowadzi zarówno działalność odpłatną, jak i nieodpłatną.

2. Do działalności odpłatnej Stowarzyszenia należy:

1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji: reprodukcja nagrań audio i wideo.

2) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne: prowadzenie restauracji
i innych placówek gastronomicznych.

3) Wydawanie książek: prowadzenie działalności wydawniczej, opracowań własnych oraz tłumaczonych w zakresie objętym działalnością, a w szczególności wydawanie zeszytów metodycznych dla nauczycieli.

4) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków: wydawanie czasopism dla dzieci i młodzieży.

5) Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów: Organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, kursów, dyskusji i seminariów.

6) Wychowanie przedszkolne: zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli oraz szkół zainteresowań.

7) Szkoły podstawowe: zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli oraz szkół zainteresowań.

8) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych: prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizowanie wyjść, wyjazdów, wycieczek, obozów, kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży, organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży.

9) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej: zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli oraz szkół zainteresowań.

10) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane: organizowanie kółek zainteresowań, organizowanie pomocy w nauce, propagowanie zasad higieny osobistej oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci
i młodzieży, organizowanie nauki języków obcych, prowadzenie klubów młodzieżowych, klubów wideo, klubów zainteresowań, organizowanie spotkań oraz wymian międzynarodowych dzieci i młodzieży.

11) Działalność wspomagająca edukację: doradztwo edukacyjne, działalność
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowywanie i realizacja programów dotyczących przeciwdziałaniu przemocy, nadużyciom seksualnym, alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie edukacji młodzieży i rodziców w zakresie profilaktyk i uzależnień.

12) Opieka dzienna nad dziećmi: organizowanie dziennej opieki nad dziećmi.

13) Działalność obiektów sportowych: organizowanie imprez sportowych, turniejów
i zawodów.

14) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki: organizowanie imprez okolicznościowych.

 

3. Do działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia należy:

1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji: reprodukcja nagrań audio i wideo.

2) Wydawanie książek: prowadzenie działalności wydawniczej, opracowań własnych oraz tłumaczonych w zakresie objętym działalnością, a w szczególności wydawanie zeszytów metodycznych dla nauczycieli.

3) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków: wydawanie czasopism dla dzieci i młodzieży.

4) Pozostała działalność wydawnicza: wydawanie wyrobów drukowanych, niesklasyfikowanych.

5) Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów: organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, kursów, dyskusji, seminariów i przemówień.

6) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych: prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizowanie wyjść, wyjazdów, wycieczek, obozów, kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży, organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży.

7) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej: rozwijanie wrażliwości estetycznej, zakładanie zespołów muzycznych, tanecznych, teatralnych itp., animowanie
i promowanie twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

8) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane: organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą, także w placówkach wychowawczo- oświatowych, organizowanie kółek zainteresowań, organizowanie pomocy w nauce, propagowanie zasad higieny osobistej oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci
i młodzieży, organizowanie nauki języków obcych, prowadzenie klubów młodzieżowych, klubów wideo, klubów zainteresowań, organizowanie spotkań oraz wymian międzynarodowych dzieci i młodzieży.

9) Działalność wspomagająca edukację: doradztwo edukacyjne, działalność
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowywanie i realizacja programów dotyczących przeciwdziałania przemocy, nadużyciom seksualnym, alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie edukacji młodzieży i rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień, prowadzenie poradnictwa dla dzieci i młodzieży mającego na celu pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zorganizowanie i prowadzenie telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie klubów młodzieżowych, klubów wideo.

10) Opieka dzienna nad dziećmi: organizowanie dziennej opieki nad dziećmi.

11) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana: udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie świetlic środowiskowych, udzielanie pomocy materialnej dzieciom i rodzinom, organizowanie dożywiania dzieci, tworzenie i wspieranie różnych form pomocy wzajemnej, przeprowadzanie zbiórek pieniędzy, odzieży, produktów spożywczych, artykułów szkolnych na rzecz potrzebujących dzieci, młodzieży i ich rodzin.

12) Działalność obiektów sportowych: organizowanie imprez sportowych, turniejów
i zawodów.

13) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki: organizowanie imprez okolicznościowych.

 

§ 50

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia i jego Oddziałów, w tym wysokość składek członkowskich ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Krajowy.

 

§ 51

W prowadzeniu gospodarki majątkowej Stowarzyszenia zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż

w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 52

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów).

2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwała może zostać podjęta większością dwóch trzecich głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

 

§ 53

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów).

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek przeznacza się na cele charytatywne wskazane przez Zarząd Krajowy.